ชื่อ คุณกิตติกร บุญชื่น
Asiasoft PCL.
ตำแหน่ง Sr. NOC Eng
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้และสามารถถ่ายทอดออกมานำเสนออย่างง่ายๆ   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองมากๆ บอกและนำเสนอเข้าใจง่าย   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ให้เข้ากับงานในองค์กรได้   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ.จะช่วยวิเคราะห์สาเหตุและบอกวิธีแก้ปัญหาอย่างตรงจุด   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางถือว่าสะดวกครับ