ชื่อคุณวีรฉัตร สิทธิประสงค์
บ.บางกอก คริสตัล จก.
ตำแหน่ง MIS
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทของธุรกิจ
ผลิตแก้ว
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักในระบบเครือข่ายขององค์กร
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้แชร์อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
ใช้ทดแทน/ร่วมกับระบบ Windows
ใช้งานระบบ E-Mail
ใช้งานด้านระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันไวรัส
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม ดี
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
ได้ แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด ต้องการหลักสูตรที่ Advance กว่านี้เพิ่ม
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
สามารถติดต่อได้สะดวก ทั้ง E-Mail และโทรศัพท์ แต่อยากให้อ.เพิ่ม Web Board ไว้ให้ฝากคำถาม
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ค่อนข้างสะดวก