ชื่อ คุณจุฑาทิพย์ คงปั้น
Chaiyo hosting Co.,Ltd.
ตำแหน่ง IT support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้เยอะมาก และเก่งมากค่ะ   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ดูแลเอาใจใส่ดีค่ะ บอกเทคนิคและเกร็ดความรู้ต่างๆ ดีค่ะ   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้ส่วนหนึ่งค่ะ ซึ่งอาจจะต้องฝึกเพิ่มและศึกษาเพิ่มค่ะ   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ.จะช่วยแก้ปัญหาและแนะนำส่วนที่ทำผิด เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นค่ะ   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกค่ะ