ชื่อ คุณธีรวัฒน์ หงษ์เวียงจันทร์
บมจ. ซีซีเอ็น-เทค
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบงาน
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความสามารถมาก เข้าใจเนื้อหาที่นำมาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
มีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนเป็นไปอย่างสบายๆ มีผู้เรียนไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ทำให้อาจารย์ผู้สอนสามารถดูแลเอาใจใส่ได้เป็นอย่างดี
ติดปัญหาหรือไม่เข้าใจส่วนไหนอาจารย์จะคอยให้คำแนะนำอยู่เสมอๆ
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ตามวัตถุประสงค์ เพราะได้เรียนรู้พื้นฐานเบื้องต้นจนถึงการตั้งค่าระบบการทำงานต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบอื่นๆ ได้   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร การให้การสนับสนุน ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของอาจรย์ผู้สอนในขณะที่เรียน อาจารย์ผู้สอนจะให้คำแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ
อยู่เสมอ เมื่อการทดสอบผิดพลาด
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางมาอบรมสะดวก