ชื่อ คุณธิดาวัลย์ ใจวงศ์ษา
บจก.ไชโย โฮสติ้ง
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการใช้ Linux เป็นอย่างดี สามารถสอนให้เปรียบเทียบคิดวิเคราะห์ได้ค่ะ
และสามารถให้คำแนวคิดแก่ผู้อบรมเพื่อนำไปใช้ในการทำงานจริงได้
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การเรียนในห้องเรียน ใส่ใจผู้เรียนอย่างดี และจะคอยดูแลว่าสามารถทำตามอาจารย์ทันหรือไม่
ถ้ามีปัญหาหรือติดปัญหาส่วนไหน อาจารย์ช่วยแก้ไขได้ตลอด ขอบคุณค่ะ
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถนำไปประยุกต์กับการทำงานได้ แต่ไม่ทั้งหมด เนื่องจากบางอย่างอาจจะไม่ได้ใช้งาน
แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับสิ่งอื่นได้ด้วย
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ในขณะเรียนจะมีส่วนที่จะต้องทำ Lab เยอะ อาจจะต้องพิมพ์ผิดอาจารย์ก็จะช่วยแก้ไขและช่วยบอกวิธีแก้ไขให้ค่ะ   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางสะดวก เนื่องจากไม่ไกลจากสถานที่อบรม