ชื่อ คุณยุทธพงษ์ ฉันทวัฒนากุล
บมจ. ศิริวัฒนาอินเตอร์ พริ้น
ตำแหน่ง ผู้จัดการไอที
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้กว้าง และลึกในเรื่องที่สอน รู้ประวัติความเป็นมาของระบบต่างๆ รวมถึงอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจได้โดยง่าย   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การเรียนสนุก และรู้สึกเป็นกันเอง อาจารย์คอยช่วยเหลือและอธิบายในส่วนที่ไม่เข้าใจได้ดี มีเทคนิคในการแชร์เรื่องต่างๆ
ขณะที่รอผู้เรียนท่านอื่นๆ ทำให้การเรียนไม่หยุดชะงัก>
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่ต้องทบทวนเนื้อหาและฝึกทำให้ชำนาญ และต้องฝึกเช็ตคำสั่งต่างๆ ที่เขียนไปให้ชิน   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เวลาติดปัญหา อาจารย์ช่วยเหลือและอธิบายให้เข้าใจและทำได้ทันเพื่อน ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยให้ตลอดและคอยถาม
ทบทวนในสิ่งที่เรียนไปสม่ำเสมอ
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดีครับอยู่ไม่ไกลจากถนนใหญ่