ชื่อ คุณรังศิญาภรณ์ เกียรติงามยิ่ง
บจก. ไอดีซี พรีเมียร์
ตำแหน่ง รองผู้จัดการไอที
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ลึกซึ้งวิชาที่สอนเป็นอย่างมากและสามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพมาก
(ทำให้คนที่ไม่มีพื้นฐานมีความรู้เข้าใจ Linux มากขึ้น)
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์มีมนุษย์สัมพันธ์มาก นอกจากความรู้ในวิชาแล้ว ความรู้ในด้านต่างๆ ก็มีมาก มีมุขแทรกไม่ให้เบื่อตลอดเวลา
พยายามให้ผู้เรียนใช้ความคิดในทุกเนื้อหาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าน่าจะนำไปประยุกต์ใช้ได้ในเบื้องต้น และศึกษาเพิ่มเติมในส่วนรายละเอียด เพราะอาจารย์ปูพื้นฐานให้เข้าใจได้ดีมาก   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร
อาจารย์ช่วยตอบปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี มีข้อแนะนำเพิ่มเติม รวมทั้งช่วยคิดหาวิธีที่ดีเหมาะสมกับปัญหานั้นๆ   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดีค่ะ (แต่รถเมล์มีน้อยและรถติดนิดหน่อย)