ชื่อ คุณมหินนท์ ดลธนเกียรติ์
Kmit-Group
ตำแหน่ง System Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา และสามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาได้ดีเยี่ยม   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีความเป็นกันเอง และการถ่ายทอดเนื้อหาต่างๆ ได้ดีเยี่ยมและเหมาะสมกับเวลาในการอบรม   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ตามวัตถุประสงค์ และทำให้อยากเรียน Advanced course เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ให้การสนับสนุนและชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกและหาง่าย