ชื่อ คุณชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความเชี่ยวชาญด้าน System อย่างมาก   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง การถ่ายทอดความรู้ครอบคลุมทุกเนื้อหาและสามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้บางส่วน ที่เรียนอาจารย์เยอะไปด้วยซ้ำ แต่ดีแล้วครับ   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร การช่วยแก้ปัญหาอาจารย์สามารถแก้ไขได้ทุกคำถามครับ   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลไปหน่อย แต่ไม่เป็นปัญหา