ชื่อ คุณอนันต์ วิเศษสังข์
Kmit-Group
ตำแหน่ง System Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สอนเข้าใจง่าย เป็นกันเอง   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ไม่เครียด มีความเข้าใจในการสอน   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ดีมากนำไปใช้งานได้ ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงโครงสร้างตั้งแต่ต้น
ทำให้เข้าใจมากกว่าการท่องจำ
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เมื่อติดปัญหามีการอธิบายสาเหตุปัญหาและการดู Log   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
มีรถผ่านหลายสายและไม่ซับซ้อนจนเกินไป