ชื่อ คุณวริษา จรูญจิราเสถียร
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง Air Traffic Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนมาก และอัพเดทข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรายากาศการเรียนเป็นกันเอง มีความรู้แน่น เอาใจใส่ผู้เรียนดี
พร้อมช่วยในการแก้ปัญหา และตอบคำถามผู้เรียนอยู่เสมอ
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติงานได้   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ช่วยแก้ไขปัญหาในขณะเรียนได้รวดเร็ว
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
พอสมควร (มีรถประจำทางผ่าน) แต่อยู่ไกลเมือง