ชื่อ คุณพหล เทียมรัตน์
CS Loxinfo/IS
ตำแหน่ง System Analyst
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
รู้ลึกรู้จริง มีเกร็ดความรู้เสริมเป็นระยะ ทั้งที่เกี่ยวกับบทเรียนและเรื่องทั่วไป
โดยเฉพาะเรื่องธรรมะ
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง ไม่เครียด เข้ากับคนได้ทุกกลุ่ม ทุกอายุ คุยได้ทุกเรื่อง
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม เพราะเหตุใด
ตรงแน่นอน เพราะย้ายมาอยู่ทีม develop ที่โปรแกรมส่วนใหญ่ทำงานบน Linux
หลังจากเรียนก็ทำให้เข้าใจ Linux มากขึ้น น่าจะทำให้งานใหม่ที่จะเริ่มทำดำเนินไปด้วยดี
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร รวดเร็ว ใช้เวลาไม่นานก็แก้ปัญหาได้ ทำให้การอบรมต่อเนื่องไม่ติดขัด
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก โชคดีที่เส้นทางที่เดนทางอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเส้นที่รถติด