ชื่อ คุณธวัชชัย ขวัญเมือง
CS Loxinfo/IS
ตำแหน่ง System Analyst
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก สอนให้เห็นภาพเลย ทำให้เข้าใจง่าย เวลาถามอาจารย์ก็ตอบได้ทันที
เมื่อนักเรียนติดปัญหาก็สามารถไขปัญหาได้ทันที
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก อ.เป็นกันเองกับนักเรียนมีการโต้ตอบกับผู้เรียนตลอดเวลา
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม เพราะเหตุใด
ได้ เนื่องจากว่างานที่ทำมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่เรียนอยู่หลายส่วน   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก อ.จะเห็นทันทีว่านักเรียนทำอะไรผิดตรงไหน ทำให้แก้ปัญหาได้
และตามเพื่อนๆ ในห้องได้ทันที
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
มีรถส่วนตัวเลยเดินทางมาสะดวก แถมที่เรียนก็มีที่จอดรถให้