ชื่อ คุณสุนทร ขาวจันทร์คง
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง IT Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ยอมรับว่าอาจารย์มีความรู้ในระบบปฏิบัติการ Linux ระดับสูง เชี่ยวชาญ
องค์กรไหนที่ใข้ OS Linux ควรจะส่งผู้ดูแลระบบมาเรียนกับอาจารย์ให้มากๆ
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่น พยายามสอดแทรกปรัชญาต่างๆ
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำลังใจ ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นอย่างมากเนื่องจากผู้เรียน
แต่ละคนมีพื้นฐานความรู้ ใน Linux มาไม่เท่ากัน แต่อาจารย์กับพยายามอดทนให้ทุกคน
ทำแบบฝึกหัดจนเสร็จครบทุกแบบฝึกหัด ทุ่มเทในการสอนให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมาก
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากต้องไปศึกษาเกี่ยวกับระบบงานของตัวเองให้เกิดความเข้าใจก่อน
เป็นระบบที่ติดตั้งใหม่ ใข้งานเฉพาะทาง และตัวผมเองต้องนำความรู้ที่ได้ไปฝึกฝนกรใช้งาน
ให้เกิดความชำนาญ จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์เน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง หากปฏบัติตามแบบฝึกหัดไม่ทันตามที่อาจารย์ให้ทำ
อาจารย์จะช่วยแนะนำตลอด มีความอดทนไม่ทอดทิ้งผู้เรียน
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ได้เห็นความมุ่งมั่นของอาจารย์ที่จะมอบความรู้ให้กับผู้เรียนแล้วเรื่องอุปสรรค์การเดินทาง
มองเป็นเรื่องเล็กไปเลย (ทั้งที่ผมพักอยู่ไกล รถติดมากๆ)