ชื่อคุณชัยวัฒน์ วงษ์แสน
บ.เจนบรรเจิด จำกัด
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration


  1.ประเภทของธุรกิจ

  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เพื่อการแชร์อินเตอร์เน็ตในองค์กร
ใช้งานทดแทน/ร่วมกับ Windows
ใช้งานระบบ E-Mail
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้ดี ประสบการณ์สูง สามารถถ่ายทอดตั้งแต่ Version เก่าจนถึงปัจจุบันได้
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม การเรียนทุกคนสามารถเอาปัญหาต่างๆ ที่มีมาแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ไขปัญหา ไม่ได้เน้น
เฉพาะเรียนตามเอกสารอย่างเดียว และอ.ผู้สอนก็ติดตามข้อมูล Linux ตลอด
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
น่าจะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้บ้าง ไม่ต้องพึ่งหน่วยงานภายนอกมาก
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ถ้ามีปัญหาในช่วงเรียนสามารถนำมาให้อ.ช่วยแก้ไขได้ รวมทั้งเมื่อจบแล้วจะโทรถาม
หรือ E-Mail มาก็ได้
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
มีความสะดวก ไม่ว่าจะเอารถมาเองหรือมากับรถโดยสาร เพราะไม่ห่างถนนหลักมาก