ชื่อ คุณศราวุธ สิทธิกรสกุล
Serisys Co..Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Centralized Authentication

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ และมีการหาข้อมูลใหม่ๆ มาใช้ในการสอน   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สามารถถ่ายทอดความรู้และมีการยกตัวอย่าง ในการใช้งานหรือการแก้ไขปัญหาได้ดี   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏบัติงานได้ดีขึ้น และเข้าใจพื้นฐานในการทำงานของระบบ Linux
คิดว่าคงเป็นประโยชน์มากเลย
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เมื่ออมีปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถที่ตอบหรือช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาได้ทันที   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางสะดวก (ใกล้บ้าน)