ชื่อ คุณบุญรักษ์ เดโชวานิช
ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนก
บมจ. ประชาอาภรณ์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้มากค่ะ เพราะเวลาเกิดปัญหาสามารถแก้ปัญหาให้กับผู้เข้าอบรมได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง สามาถตอบคำถามของผู้เข้าอบรมได้ดี
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดี ดูแลดีและถ่ายทอดได้ดี   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ คิดว่าคงเป็นประโยชน์มากเลย   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี เพราะผู้อบรมจำนวนไม่มาก ทำให้อาจารย์ดูแลได้ทั่วถึงและผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ
ก็ได้ช่วยในการแก้ไขปัญหาด้วย
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก เพราะใกล้ที่พัก