ชื่อ คุณนุชา ทิวาสสถาพร
ตำแหน่ง Admin
บมจ. ประชาอาภรณ์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดี ทำให้ได้ความรู้ที่ถูก   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เนื่องจากกลุ่มที่เรียนมีขนาดเล็ก ทำให้อาจารย์เข้าถึงผู้เรียนได้ง่าย
และบรรยากาศในการเรียนเป็นกันเอง
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะเนื้อหาที่เรียนเป็นลักษณะ Workshop ที่สามารถไปปฏิบัติและใช้งานจริงในปัจจุบัน
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ในระหว่างที่มีปัญหา อาจารย์เข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สถานที่อบรมอยู่ไกล จึงต้องออกเร็วกว่าปกติ