ชื่อ คุณเอกรัตน์ รัตนพรพรหม
ตำแหน่ง System Admin
บจก. เมทราไบต์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้มีมาก แต่อาจารย์จะมีบางอย่างเพิ่มมาใหม่ แต่อาจารย์ยังไม่ได้ศึกษา
แต่ถือว่าอธิบายได้ละเอียดครับ
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ถ่ายทอดความรู้ดูแลดีมากครับ   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้บางส่วน เพราะใช้งาน Linux บน Server แต่ถ้าทำไม่สอบถือว่าตรงครับ   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยสนับสนุนแก้ไขปัญหาได้ดีครับ   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สำหรับผมเดินทางไกล รถสาธารณะตัวเลือกน้อยครับ