ชื่อ คุณพยุงศักดิ์ มีเงินล้าน
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ด้านการดูแลระบบโดยเฉพาะ Linux ลึกมาก แต่การสอนยังเริ่มต้นจาก
Basic และสามารถต่อยอดให้เราไปถึงขั้น Advance ได้
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนเป็นกันเอง การดูแลเอาใจใส่ผู้อบรมดี รวมถึงด้านการถ่ายทอดความรู้
อาจารย์สามารถตอบปัญหาได้ทุกข้อสงสัยของผู้เรียน
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ วัตถุประสงค์ในการเข้ามารับการอบรม Linux ขั้นพื้นฐานนี้ กระผมเพียงต้องการ ที่จะดูแลเพียง
Web Server ได้เท่านั้น แต่เมื่อผ่านหลักสูตรดังกล่าวทำให้ทราบว่าควรที่จะพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร หลายครั้งระหว่างการเรียนเราจะ config ผิดพลาด แต่ทุกครั้งผู้สอนจะเข้ามาดูแล
แนะนำให้เรา
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางมาที่นี่ไม่ลำบาก เนื่องจากสถานที่อบรมมีรถเมล์ แท๊กซี่ ฯลฯ หรือหน้าที่พักใกล้ๆ