ชื่อ คุณชฎาพร พินทุวัฒนะ
PTT ICT Co.,Ltd.
ตำแหน่ง System Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ความรู้เยอะมาก สามารถตอบข้อสงสัยได้ดี อธิบายเข้าใจง่าย   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เอาใจใส่และดูแลดี มีการเล่าประสบการณ์ที่เจอทำให้ได้รู้ case study   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะสามรถนำเอาที่เรียนไปประยุกต์ให้เหมาะกับงานได้   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก เมื่อเจอปัญหาขณะเรียน อาจารย์จะเข้ามาช่วยดู ช่วยแก้ไข บอกว่าทำอะไรผิด   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก ถ้ามาจากตจว. มีที่พักใกล้ๆ แต่ที่จอดรถน้อย