ชื่อ คุณรวิพงศ์ ชุมสาย ณ อยุธยา
Serisys Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Developer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก ครบถ้วนทุกลายละเอียดของการทำงาน ตอบปัญหาที่สงสัยได้ทุกจุด   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การดูแลเอาใจใส่ดี แต่สภาพแวดล้อมห้องเรียนอึดอัดไม่สบาย   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ไม่ค่อยได้โดยตรง แต่ช่วยให้มีความเข้าใจตัว OS มากขึ้น ช่วยให้วิเคราะห์ปัญหาได้ง่ายขึ้น   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก ไม่มีข้อสงสัย   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ดี แต่จอดรถลำบาก