ชื่อ คุณธนชาต วีระวัฒนาพงษ์
Serisys Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Developer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้ของอาจารย์ผู้สอนดีมาก สามารถตอบคำถามเวลาสงสัยหรือเจอปัญหา
ก็สามารถเข้ามาแก้ไขได้ทันที
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ค่อนข้างเป็นกันเอง การดูแลเอาใจใส่ดี   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะทำงานคนละส่วนกับ Admin แต่มีส่วนของ Linux และ Shell Programming ในการทำงาน
ซึ่งจำเป็นต่องาน
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก เพราะผมต้องเจอปัญหาระหว่างเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนและสามารถช่วยได้ทันที   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก