ชื่อคุณบุญจิรา ภู่เงิน
สำนักงานทะเบียน ม.ธรรมศาสตร์.
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้เพื่อการแชร์อินเตอร์เน็ต
ใช้งานทดแทน/ร่วมกับ Windows
ใช้งานระบบ E-Mail
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม เป็นกันเอง
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
ได้ เพราะได้ทดลองปฏิบัติจริง
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ยังไม่ทราบ
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวก