ชื่อ คุณสถิตย์พร ศรีชมภู
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์/System Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผุ้สอนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้าน Linux ดีเยี่ยม   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง สามารถสอบถามข้อสงสัยได้ในทันที   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ตามวัตถุประสงค์ ไม่มากก็น้อย คิดว่าตนเองมีความรู้และความเข้าใจจากตอนก่อนรับการเทรน   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยของผู้เข้ารับการเทรนได้ดี   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การจราจรค่อนข้างติด จึงไม่สะดวกยิ่งถ้าไม่มีรถส่วนบุคคลยิ่งไม่สะดวก