ชื่อ คุณวีระยุทธ อิธิบูชาเกียรติ
RIS Co.,Ltd.
ตำแหน่ง System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ความสามารถและรู้รอบด้าน มีรูปพิสัยดี   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
รู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครียด เนื้อหาในแต่ละวันไม่แน่นและมากเกินไป   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติงานเบื้องต้นได้   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ได้รับการสนับสนุนและแก้ไขในส่วนที่ติด   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลจากที่อยู่อาศัยของผู้อบรม