ชื่อ คุณศุภกิจ ศักดิกุล
RIS Co.,Ltd.
ตำแหน่ง System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้และประสบการณ์สูง ทำให้หาตัวอย่างการทำงานจริงออกมากได้อย่างถูกต้อง   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดออกมาสู่ผู้เรียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะเนื้อหาในหลักสูตรสามารถนำไปทำงานได้จริง   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ได้ เพราะเน้อหาในหลักสูตรสามารถนำไปใช้งานได้จริง   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือในระหว่างเรียนได้เป็นอย่างดี