ชื่อ คุณอนิรุตย์ วิสาสะ
TGS Enterprise Network Co.,Ltd.
ตำแหน่ง IT Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ความสามารถมากครับ รู้ลึก รู้จริง อธิบายที่มาที่ไปเกี่ยวกับ Linux ได้   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนสนุก เป็นกันเองครับ สงสัยตรงไหนก็ถามได้ตลอด   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบ้ติได้บางส่วน เพราะยังขาดประสบการณ์และการฝึกฝน ซึ่งจะนำความรู้ที่ได้รับมาไปปฏิบัติ   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร การเดินทางปกติทั่วไปครับ   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ไม่มีผู้ใช้มาก