ชื่อ คุณจินพล สุกกล่ำ
RIS Co.,Ltd.
ตำแหน่ง System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ครอบคลุมในระบบ Linux ระบบต่างๆ เป็นอย่างมาก   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เรียนสนุกเข้าใจง่าย มีความเป็นกันเอง   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติได้ เพราะมีความเข้าใจในระบบปฏิบัติการมากขึ้น   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยดูแลเอาใจใส่ดีมาก และให้ความเป็นกันเอง   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ไม่มีผู้ใช้มาก