ชื่อ คุณนฤพล ยั่งยืน
RIS Co.,Ltd.
ตำแหน่ง System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และพัฒนาการสอนโดยนำ version ใหม่ๆ
มาปรับปรุงการสอนให้ update เสมอ
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีความเป็นกันเอง และมีการอธิบายที่เข้าใจง่าย   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้บางส่วน เพราะต้องทำความเข้าใจให้มากกว่านี้   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร
ช่วยแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำในการแก้ไข   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก รถติดขากลับ