ชื่อ คุณสมชาย ธิบดี
TGS Enterprise Network Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
กลับไปทบทวนสิ่งที่เรียนมาอีกครั้งก็น่าที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
พอประมาณ (ไกลไปไหน่อย)