ชื่อ คุณกิตติ คล้ายมาก
การประปาส่วนภูมิภาค
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Centralized Authentication


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ด้าน Linux อย่างแท้จริงและสามารถถ่ายทอดพร้อมยกตัวอย่าง
ให้นักเรียนเข้าใจง่าย
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนเป็นกันเอง สบายๆ ถ่ายทอดความรู้ ที่มา ที่ไปของเรื่องต่างๆ
อย่างละเอียดแต่เข้าใจง่าย
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริงตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากได้รับความรู้ตั้งแต่เริ่มการติดตั้ง
Linux ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบ โดยแยกเป็นขั้นตอนเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์สามารถตอบคำถามหรือข้อสงสัยได้ดีตรงประเด็น
และสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างเรียนได้ดี
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ในความคิดของผมมีความสะดวกเพราะใกล้ที่ทำงานและมีที่จอดรถให้