ชื่อคุณนพรัตน์ ทินกรศรีสุภาพ
Thai Airway International
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration


  1.ประเภทของธุรกิจ
สายการบิน
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักในระบบเครือข่ายขององค์กร
งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้เพื่อการแชร์อินเตอร์เน็ต
ใช้งานทดแทน/ร่วมกับ Windows
ใช้งานระบบ E-Mail
ใช้งานด้านระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันไวรัส
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้และประสบการณ์ดี
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม บรรยากาศในการเรียนดี มีอาหารว่างให้รับประทานดี
  5. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
คิดว่าคงจะต้องฝึกฝนเองก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง
  6. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
อ. และผู้ช่วยสอนคอยดูแลนักเรียน ในระหว่างการเรียน การสอนว่าตามทันหรือไม่ เป็นอย่างดี
  7. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
ค่อนข้างใช้เวลาในการเดินทางมาก