ชื่อ คุณปริทัศน์ สุเนตรวรกุล
RIS Co.,Ltd.
ตำแหน่ง System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้มาก สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางให้แก่ผู้อบรมได้เป็นอย่างมาก   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สนุกสนาน มีความเป็นกันเอง และมีการยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะได้ความรู้ใหม่ๆ ไปใช้ดูแลระบบงาน   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก พร้อมยังบอกถึงสาเหตุของปัญหาที่เจอ และแนะนำแก้ไข   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างสะดวก เจอรถติดบ้าง