ชื่อ คุณอัญชลี ทองนวล
ตำแหน่ง System Engineer
RIS Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ในบทเรียนที่สอน แน่นมาก สามารถตอบข้อสงสัยและยกตัวอย่างได้อย่างเข้าใจ   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศไม่เครียดในการเรียน สนุกดี และอาจารย์เอาใจใส่ สนใจเวลามีปัญหา   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำความรู้ที่ได้จากบทเรียนไปปฏิบัติงานได้จริง   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์แนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา ให้ได้ทุกครั้ง และบอกเทคนิคต่างๆ   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
รถติดก่อนจะมาถึงมาก ในซอยไม่มีร้านขายของหรือ 7-11