ชื่อ คุณธัระ มาก้อน
ตำแหน่ง -
RIS Co..Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีเยี่ยม   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สนุก   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ตย.เสริมความรู้ได้ดีมากจากที่ไม่เคยรู้   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร -   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก