ชื่อ คุณอัญชลี แตงอุไร
ตำแหน่ง -
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้มาก มีหลายเรื่องที่ไม่เคยรู้มากก่อนก็ทราบจากอาจารย์   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง อ.ดูแลและเอาใจใส่ผู้เรียนมาก อ.ถ่ายทอดได้ดีมาก
และใช้ภาษาที่ให้นักเรียนเข้าใจง่าย ยกตัวอย่างให้เข้าใจได้ง่าย
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้ เพราะปกติแล้วใช้อ่านจากบน Internet อย่างเดียว
ทำแบบมั่วๆ ตามตัวอย่างใน Internet ตอนนี้มั่นใจว่าสามารถนำความรู้ที่เรียนมา
นำไปใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ.ช่วยแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่สะดวก เนื่องจากอยู่นอกเมืองและไกลมาก