ชื่อ คุณวสันต์ อินทร์พันธุ์
ตำแหน่ง ระบบติดตามอากาศยาน
บจก.วิทยุการบิน
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ลึกในระบบ Level ล่างๆ ทำให้เข้าใจ   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ถ่ายทอดได้เข้าใจ   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ต้องไปทาบทามก่อน   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก