ชื่อ คุณศุภมิตร ผลซานิโก
ตำแหน่ง ระบบติดตามอากาศยาน
บจก.วิทยุการบิน
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก มีความเชี่ยวชาญสูง   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีความเป็นกันเอง ดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง สามารถแก้ปัญหากับผู้เรียน
ได้เป็นอย่างดี สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว มีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นจากเดิมมาก จึงคิดว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้
พอสมควร และหากมีการฝึกฝนเพิ่มเติมอีกจะทำให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ได้ทันท่วงทีและช่วยแก้ไขปัญหาได้ทุกกรณี
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางสะดวก