ชื่อ คุณสนั่น วงศ์บุญ
ตำแหน่ง วิศวกรบริหารระบบฯ
บจก.วิทยุการบิน
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่สอนดี รู้จริง สามารถอธิบายเนื้อหาเรื่องที่สอน
ได้โดยละเอียด ทั้งทฤฎีและปฏิบัติ
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ห้องเรียนมีความเหมาะสม สื่อการสอนและการเรียนเหมาะสม ผู้สอนมีเทคนิคการสอนดี
มีการดูแลควบคุมชั้นได้ดี เอาใจใส่กับผู้อบรมทุกคน
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาระบบ อุปกรณ์ที่ดูแลอยู่ได้ระดับหนึ่ง
ได้อย่างถูกต้องตามหลักระบบ Linux
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ผู้สอนมีการเอาใจใส่ต่อผู้เข้าอบรมทุกคน ขณะปฏิบัติเมื่อติดปัญหาอะไร
ได้ช่วยแก้ไขปัญหาและอธิบายให้ความกระจ่างว่ามีปัญหาจากอะไร
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี