ชื่อ คุณสุเทพ อินทรเทพ
ตำแหน่ง วิศวกรจราจรทางอากาศ
บจก.วิทยุการบิน
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
รู้จริง รู้ลึก สามารถตรวจสอบ ย้อนการทำงาน กระบวนการ วิธีทำงาน
และการออกแบบของระบบ Linux ได้ชัดเจนถูกต้องแม่นยำ
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง ซักถามอาจารย์ได้ตลอดเวลา อาจารย์ตอบคำถามด้วยความเต็มใจและตั้งใจ
ไม่มีการมั่วคำตอบ ชัดเจนทุกประเด็น
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปประยุกต์ วิเคราะห์ โครงสร้างระบบ Software ที่รับผิดชอบ
ได้อย่างถูกต้องตามหลักระบบ Linux
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยแก้ไขปัญหาในการทอดลองได้อย่างรวดเร็ว สามารถตรวจสอบการทำงาน
ของคำสั่งที่ใช้ run ได้ถูกต้อง
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก มีทั้งรถเมล์ รถประจำทาง และ Taxi
เพื่อความสะดวกในการเดินทาง