ชื่อคุณวรพจน์ คงเพ็ชร
COT Co,.Ltd.
ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
System Integrate/Consult
  2. วัตถุประสงค์ในการนำโปรแกรม Linux ไปใช้งาน/ความสนใจเป็นพิเศษ
ใช้เป็นโครงสร้างหลักในระบบเครือข่ายขององค์กร
งานด้าน Web Application และระบบฐานข้อมูล
ใช้เพื่อการแชร์อินเตอร์เน็ต
ใช้งานทดแทน/ร่วมกับ Windows
ใช้งานระบบ E-Mail
ใช้งานด้านระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันไวรัส
  3. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก สามารถสื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในสิ่งที่ต้องการได้
  4. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม น่าจะดีถ้ามีผู้ช่วยเพิ่มอีกคน หากเครื่องมีปัญหาจะได้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที เนื่องจากถ้าถามอ.ทุกครั้งจะทำให้การสอนสะดุดลง
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ปัญหา หลังจากที่เรียนจบหลักสูตร เป็นอย่างไร
ดี ตอบคำถามที่ผู้เรียนถามดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรมเป็นอย่างไร
สะดวกครับ