ชื่อ คุณธัญจิรา โสภณปทุมวงศ์
ตำแหน่ง วิศวกรจราจรทางอากาศ
บจก.วิทยุการบิน
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียน อาจารย์เอาใจใส่ เป็นกันเอง สามารถถามได้โดยไม่รู้สึกกลัวที่จะถาม   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่ค่อยสะดวกเนื่งอจากไกลบ้าน และไม่มีรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินอยู่ใกล้ๆ
เพื่อความสะดวกในการเดินทาง