ชื่อ คุณคณิสรณ์ โลหวิตตะ
ตำแหน่ง วิศวกรจราจรทางอากาศ
บจก.วิทยุการบิน
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ถ่ายทอดเนื้อหาเต็มที่ ไม่กั๊ก   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะเรื่อง log และ Network Config   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สนับสนุนดี   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมากเพราะใกล้บ้าน