ชื่อ คุณวิจักร คำบรรลือ
ตำแหน่ง วิศวกรบริหารระบบ (ภูมิภาค)
บจก.วิทยุการบิน
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความเหมาะสม รู้ลึก รู้จริง และมีจิตวิญญาณในความเป็นผู้จะถ่ายทอดความรู้
ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีความเป็นกันเอง มีเทคนิคในการนำเสนอให้ผู้เรียนตื่นรู้อยู่ตลอดเวลา
พยายามสอบถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้อยู่เนืองๆ
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ข้อมูลที่ได้รับมีประโยชน์มากจะต้องกลับไปทบทวน ทำให้รู้แนวทางการสืบค้น
องค์กรความรู้เพิ่มเติม ผู้เรียนคิดว่าได้รับประโยชน์อย่างมาก
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ทุกอย่างทำได้อย่างสมบูรณ์ ไม่รู้สึกว่าไม่มี ไม่ได้ ไม่เป็น และพึงพอใจต่อการนำเสนอ   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่มีปัญหา