ชื่อ คุณนรินทร์ จันทร์แป้น
ตำแหน่ง วิศวกรระบบจราจรทางอากาศr
บจก.วิทยุการบิน
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ มีความรู้ในเรื่อง Linux และระบบ Network อยู่ในระดับดีมาก   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเองเหมือนพี่เหมือนน้องมากกว่าลูกศิษย์กับอาจารย์   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
จะพยายามนำความรู้ที่ได้จากากรอบรมนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรให้ได้มากที่สุด   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์สามารถสนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหาในขณะที่เรียนได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง ชัดเจน   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
อยู่ในระดับค่อนข้างดี