ชื่อ คุณนพรุจ เชียงคำ
ตำแหน่ง System Engineer
RIS Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ด มีความรู้มาก ตอบคำถามได้อย่างฉะฉาน   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สนุกและได้ความรู้เป็นกันเองมาก   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะว่าได้ความรู้จากการเรียน จากไม่เคยรู้เรื่องได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาก   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สามารถได้รับการช่วยเหลือทันที ทั้งที่มีนร.เยอะ   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ลำบากมาก เพราะมาจากสมุทรสาคร