ชื่อ คุณธนกฤต พรหมมี
ตำแหน่ง วิศวกร
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้อาจารย์แน่นมากครับ สามารถ config ได้โดยไม่ต้องเปิดหนังสือหรือตัวช่วยใดๆ
และอาจารย์เข้าถึงหลักการทำงานของ Linux ได้อย่างเทพ
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนมีความเป็นกันเองมากครับ บางทีอาจารย์ก็ทอดแทรกมุขตลกขบขัน
ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ ส่วนการสอนของอาจารย์จะเน้นให้นักเรียนเข้าใจเป็นหลัก
จึงทำใหง่ายต่อการหาความรู้เพิ่มเติม
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะงานที่ใช้ส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้งานระบบ Unix และ Linux   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เมื่อเวลาติดปัญหาหรือทำไม่ได้ ก็สามารถสอบถามอาจารย์ได้ตลอดเวลา   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกในการเรียนมากครับ เนื่องจากที่บริษัทมีรถตู้มาส่งถึงที่เรียน