ชื่อ คุณสรรเสริญ ชีวินจรัสโรจน์
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ให้5 ดาว ครับ   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
5 ดาวเหมือนกัน   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ตามวัตถุประสงค์ เพราะที่หน่วยงานมีใช้ Redhat ครับ   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร 5 ดาว   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกลจากตัวเมือง ไป-กลับ ลำบากเล็กน้อย