ชื่อ คุณชาย ชินะไพโรจน์
ตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรม
บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เชี่ยวชาญและสามารถสอนโดยไม่ต้องเปิดตำราสอนเลย เก่งมากเลยครับ
ประทับใจมากครับ รอบรู้และรู้จริงครับ
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนทำให้ ต้องตื่นตัวและลงมือปฏิบัติไปด้วย
ทำให้ผู้อบรมมีความเข้าใจทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไปและเห็นผลจริง
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
นำไปปฎิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์และใช้งานจริงเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน
และฝึกฝนบ่อยๆ ให้ชำนาญ
  4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ให้การสนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหาระหว่างที่เรียนเป็นอย่างดี   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
รถติดมาก ที่จอดรถไม่สะดวก